โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

Praharuthai Convent School

รับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย